‘Het is alle moeite meer dan waard’

Cornelis Jan Diepeveen,

Landelijk projectleider horizontaal toezicht in de zorg

Consultant en oud NZa-programmamanager Cornelis Jan Diepeveen is in 2016 namens de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars benoemd tot landelijk projectleider voor de invoering van horizontaal toezicht in de medisch-specialistische zorg. Inmiddels is hij ook projectleider voor de uitrol in de GGZ.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Horizontaal Toezicht laat zien dat een juiste besteding van de zorguitgaven een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf door zorgverzekeraars, accountants en andere toezichthouders, werken partijen samen om de juistheid van registraties en declaraties in de processen aan de voorkant te borgen.

HT is niet alleen efficiënter, omdat de opeenstapeling van controles vervalt, maar het is ook effectiever. Het sluit namelijk aan op het profiel en de systemen van de zorgaanbieder en zorgt ervoor dat de risico’s die zich in die instelling kunnen voordoen worden afgedicht, nog voordat de factuur wordt uitgestuurd.

Ook levert horizontaal toezicht grote tijdswinst op richting alle ketenpartijen als het gaat om zekerheid over die uitgaven. Voor de instelling zelf betekent het ‘in control’ zijn en de bedrijfsvoering op orde hebben. Het zorgt ook aantoonbaar voor minder herstelwerkzaamheden op de factuurstroom. En heel belangrijk: het creëert ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over andere onderwerpen, zoals Gepast Gebruik van zorg en hoe ze samen de schaarse middelen kunnen inzetten in het belang van cliënten, patiënten en verzekerden.”


Eigen karakter

“In september 2016 zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) een landelijk project gestart ten behoeve van horizontaal toezicht in de medisch-specialistische zorg. In april is dit project overgegaan in het landelijk platform Horizontaal Toezicht, van waaruit we de implementatie van HT in de medisch specialistische zorg monitoren en stimuleren.

Sinds dit jaar is er ook een landelijke projectgroep voor de uitrol van horizontaal toezicht in de GGZ, ingesteld door GGZ Nederland en ZN. Er is ook in deze sector veel enthousiasme om aan de slag te gaan met HT. De GGZ heeft natuurlijk haar eigen karakter en daar proberen we zo goed mogelijk bij aan te sluiten in dit project. Zo kent de GGZ verschillende financiers, waaronder zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren. En ookal richten wij ons nu nog alleen op de Zvw, we houden er natuurlijk wel rekening mee dat dit later breder getrokken kan worden. In zowel de medisch specialistische zorg als in de GGZ zijn bestuurders nauw betrokken via verschillende bestuurlijke commissies.“

'HT zorgt voor aantoonbaar minder herstelwerkzaamheden op de factuurstroom'

Verbeterfase

“Uiteindelijk verwacht ik dat horizontaal toezicht kosten gaat besparen in de zorg. Maar dat effect zal pas na een aantal jaren optreden. De overstap naar horizontaal toezicht is dan ook niet zomaar geregeld. In onze aanpak hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld, dat begint met het toetsen van de organisatie op een bepaalde mate van volwassenheid. Dit noemen we het Instapmodel. Wanneer een instelling niet voldoet, volgt eerst een verbeterfase om als organisatie ook effectief een horizontaal toezicht-relatie aan te kunnen gaan. Daarna volgen de implementatiefase en de verantwoordingsfase. Het is belangrijk dat organisaties die verbeterfase niet overslaan, anders wordt het een lastig traject.

Instellingen en ook de zorgverzekeraars weten dat HT het nodige van ze vraagt. En makkelijk is het niet. Maar het is absoluut alle moeite meer dan waard, want het levert betere organisaties op.”


Voldoende capaciteit

“Vandaar dat ik ook van mening ben dat we bij de ziekenhuizen en de GGZ niet moeten stoppen. Ook partijen in de langdurige zorg en in het sociaal domein zullen hier naar mijn verwachting op termijn op aangesloten worden. Belangrijk is wel om die invoering gefaseerd te laten plaatsvinden, zodat er ook ruimte blijft voor inhoudelijke doorontwikkeling van het bredere gedachtegoed van horizontaal toezicht in de zorg. Daarnaast vind ik dat partijen in staat zullen moeten zijn om hier voldoende capaciteit op in te zetten. En dat is niet overal vanzelfsprekend.

Ik verwacht dat we binnen enkele jaren een situatie hebben waarin ziekenhuizen en GGZ-instellingen in groten getale ‘over’ zijn op horizontaal toezicht. En ik hoop dat we in 2025 de aansluiting van de andere partijen in zorg en sociaal domein grotendeels hebben volbracht. Als dat lukt, hebben we een fantastische slag gemaakt.”

DOSSIER als
printmagazine ontvangen?